Za účelem podpořit Farní charitu Kyje právě vychází CD písní z barokních kancionálů Liturgický rok s podtitulem Strunou i hlasem, barokním časem. Jak již název napovídá, obsahuje písně k oslavě významných církevních svátků a liturgických období v průběhu celého roku. Tak se dozvíme, že A.V. Michna a další barokní hudebníci neskládali pouze tak známé koledy, bez kterých si nedovedeme představit české Vánoce, ale i neméně poutavé skladbičky pro jiné příležitosti. Interpretuje komorní soubor Columba Lauretana v sestavě vokálního kvarteta s instrumentálním doprovodem, ve kterém nechybí ani takové nástroje, jako je hoboj, nebo harfa. Texty písní i hudební ukázky jsou níže na stránce pod seznamem prodejních míst.

* * *

CD bylo slavnostně požehnáno 22. 11. 2011 na koncertě v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích. Níže jsou umístěné fotky z žehnání desky Otcem Kryštofem Javůrkem OFMCap.:

* * *

Cena desky je 150,- Kč + případná obchodní přirážka, nebo poštovné a balné. Veškerý zisk je použit na podporu Farní charity Kyje - Černý most. Ke konci roku 2014 se prodalo celkem 148 CD. Zisk z prodeje CD a benefičních koncertů, je 22200,- Kč. Velmi děkujeme všem, kdo nás i Farní charitu Kyje podporují!

Desku lze zakoupit následujícím způsobem:

PRAHA:
- v knihkupectví Klubu za Starou Prahu v Juditině Věži na Karlově mostě (Mostecká 1, Praha 1)
- v obchodě CDmusic.cz - Široký Dvůr (Loretánské náměstí 4, Praha 1 - Hradčany)
- v obchodě Pro Ecclesia Catolica - Ječná 4, Praha 2, 12000 (MAPA).
- v obchodě sester Paulínek na Jungmannově náměstí v Praze (MAPA).

HRADEC KRÁLOVÉ:
- Knihkupectví u katedrály - Velké náměstí 36, Hradec Králové 3, 500 03 (MAPA).
- Antikvariát Na Rynku Malé náměstí 129, Hradec Králové 2, 500 02.
- Knihkupectví AMBRA - Riegrovo náměstí 914, Hradec Králové 2, 500 02 (přímo na Hlavním nádraží) (MAPA).

CHOCEŇ:
- Informační centrum - Jungmannova 301, 565 01, Choceň (MAPA).

INTERNET/POŠTOU:
- objednávkou na adresu „ baroko@capella.wz.cz
- písemně na adrese „Farní charita Kyje, Prelátská 12, Praha 9 – Kyje“
- telefonicky na č.: 739 203 254.

* * *

Poslechněte si pořad Oktáva , věnovaný souboru Columba Lauretana a CD "Liturgický rok" odvysílaný na rádiu Proglas 10.2.2012.

* * *

Seznam skladeb na CD:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Rorate, coeli (2. adventní) – Adam Václav Michna z Otradovic (Svatoroční muzika)
Divná seť Milost stala – Jan Jozeff Božan (Slavíček rájský)
Angelus ad Pastores ait – Jan Miroslav Weingart
Vánoční magnét a střelec – Adam Václav Michna z Otradovic (Česká mariánská muzika)
Píseň na kteréhokoliv svatého – Jan Jozeff Božan (Slavíček rájský, text – A.V.Michna)
Loučení P. Krista s Pannou Marií – Karel Václav Hollan Rovenský (Capella Regia Musicalis)
Jiná o Vzkříšení Páně – Adam Václav Michna z Otradovic (Svatoroční muzika)
Ave Maria – Alberik Mazák (Cultus Harmonicus)
Na den sv. Antonína Paduánského – Jan Jozeff Božan (Slavíček rájský)
Vítání sv. Ducha do Srdce – Adam Václav Michna z Otradovic (Svatoroční muzika)
Loquebantur – Jan Miroslav Weingart
Píseň o sv. Františku Seraphickém – Adam Václav Michna z Otradovic (Svatoroční muzika)
Píseň o sv. Bartoloměji – Karel Václav Hollan Rovenský (Capella Regia Musicalis)
Staré včely – Jan Miroslav Weingart (text – Jan Jirásko)
Confundantur superbi – Alberik Mazák (Cultus Harmonicus)
Slunce za horu zapadá – Jan Jozeff Božan (Slavíček rájský)
2:57
3:50
1:21
2:08
2:35
3:49
3:02
3:39
3:17
2:18
1:47
4:13
2:41
1:52
2:44
2:48
Celkový čas: 45:09

Ukázky jednotlivých skladeb je možno vyslechnout kliknutím na obrázek not pod nadpisy níže na stránce.

TEXTY

Rorate, coeli (2. adventní)
A. V. Michna z Otradovic (Svatoroční muzika)

1.
Rosu dejte ó nebesa, zhůry!
Bože Otče Všemohoucí
dej z nebe rosu žádoucí
dej Syna v život Panny
dcery sveté Anny.

2.
Oblaci, dštěte spravedlivého!
Prostež svatí andělové,
překrásní Boží trůnové,
ať přispíší Syn Boží,
hříchy světa složi.
3.
Otevři se, otevři se, země!
Poroď nám, Panenko čistá,
poroď Spasitele Krista.
Vydej, panenská země,
vydej božské plémě.

4.
Hle, Pán přijde a všickni svatí s ním!
Koho jsme zdávna žádali,
již jsme šťastně vyžádali,
MARIA ho počala,
v životě objala.

6.
Pospěš, ó Spasiteli žádoucí,
pospěš, naše potěšení,
vysvoboď nás z zatracení!
Priď, JEŽÍŠI laskavý,
Mesiáši pravý.

Zpět na seznam skladeb

Divná seť Milost stala
J. J. Božan (Slavíček Rájský)

1.
Divná seť Milost stala
od mocného Pána
skrz niž chytrost ďábelská
moudře jest zklamaná.

2.
Ďábel v své moci držel
lidské pokolení
za mnoho set Let je bral
do svého Vězení.

3.
A když se čas naplnil
Pán Bůh Syna svého
aby svůj lid navštívil
na svět poslal jeho.

4.
Z Panenky přepokorné
divně jest narozen
Bůh jsa vždy Otci rovný
člověk jest učiněn.

5.
Panna Maria čistá
bez příčiny Mužské
počala Pána Krista
v čistotě Panenské.
8.
Viděl Mojžíš zelený
keř hořící ohněm
avšak nebyl spálený
neb sám Pán Bůh byl v něm.

9.
Také Maria Panna
porodila Krista
Syna věčného Pána
však zůstala čistá.

13.
My pak Křesťané z pekla
jsme vysvobození
z moci zlostného Ďábla
Kristem vykoupeni.

14.
Snažme se vděčni býti
té hojné milosti
chceme-li s ním dojíti
Nebeské Radosti.

15.
Přikázání plníce
vůli jeho čiňme
jeho poslouchajíce
v dobrém setrvejme.

Amen.

Zpět na seznam skladeb

Angelus ad pastores ait
J. M. Weingart

Angelus ad pastores ait:
Annuntio vobis gaudium magnum,
quia natus est vobis hodie
salvator mundi.
Parvulus filius hodie natus est nobis,
et voctibus Deus fortis.
Alleluia.
Anděl řekl pastýřům:
„Oznamuji vám velikou radost:
dnes se vám narodil
Spasitel světa.“
„Maličký synáček se nám dnes narodil
a nazývá se silný Bůh.“
Alleluia

Nová verze textu s méně používanou vazbou absolutního ablativu (vocatibus, místo vocabitur) se zamlčeným podmětem vznikla chybou skriptora. Význam však zůstává nezměněn.


Zpět na seznam skladeb

Vánoční magnét a střelec
A. V. Michna z otradovic (Česká mariánská muzika)

1.
Vítej, Pane Jezu Kriste
narozený z Panny čisté,
vítej, laskavé děťátko,
roztomilé nevinňátko.

2.
Jsi maličký a skromničký,
však velikým Bohem vždyčky,
jsi subtylný, jsi outličký,
ač jsou magnét tvé očičky.
5.
Ležíš v jeslech obvinutý
však i někdy rozvinutý,
abys střílel k srdci mému
jako k terči laskavému.

3.
S touto mocí táhneš k sobě
srdce lidské, spojiv sobě,
tak ty ve mně a já v tobě
přebýváme v každé době.

4.
V tom společném přebývání,
ach, jak sladké milování!
Ach, jak zázračné konání,
jak milé Božské kochání!

Sloky jsou uvedeny v pořadí, v jakém jsou na nahrávce.


Zpět na seznam skladeb

Píseň na kteréhokoliv svatého
J. J. Božan (Slavíček rájský), text - A. V. Michna

1.
Jak hrubě jste oslaveni
všichni boží svatí,
jenž jste z světských zarmoucení
do nebes přijatí!
//: Do radosti věčné, ://
//: Slávy neskončené. ://

3.
Co prv oko nevídalo
na to vy patříte,
co prv ucho neslýchalo,
to nyní slyšíte,
//: nač jste nemyslili ://
//: již jste okusili. ://
4.
Na Tvář Boží vždy patříte
ó, šťastné patření,
zpěvy Anjelské slyšíte,
ó, přelobé znění.
//: To žádám slyšeti ://
//: a Boha viděti. ://

6.
Všichni milí Boží Svatí
na nás vzpomínejte,
bychom se k vám dostat mohli
nám všem pomáhejte.
//: Pomozte k spasení, ://
//: zbavte zatracení. ://

Zpět na seznam skladeb

Loučení P. Krista s Pannou Marií
V. K. Hollan Rovenský (CAPELLA REGIA MUSICALIS)

1.
Ó Matko má Máti milá
z tisícův vyvolená
Ty jenž jsi má radost byla
nyní tak zarmoucená.
Ej já Syn tvůj tobě milý
s tebou se rozžehnávám
tebe v tuto smutnou chvíli
Bohu Otci oddávám.
3.
K tomu jsem já z Nebe vyšel
a Tělo z tebe přijal
Bych nevinně na Kříž přišel
a za lid život vydal
By skrze mé Umučení
A tu přehořkou smrt mou
všem Lidem přišlo spasení
však s velkou bolestí tvou.

10.
Již hle tedy se ubírám
ještě s tebou se loučím
Již k Olivetu pospíchám
a Bohu tě poroučím.
Pot je již na mně krvavý
Počíná vyrážeti
když Oči vidím slzavý
Líce tvé tak smáčeti.

Zpět na seznam skladeb

Jiná o vzkříšení Páně
A. V. Michna z Otradovic (Svatoroční muzika)

1.
Vesel se, nebes Královno, alleluja
Plesej, světa Císařovno, alleluja
2.
Neb Syn tvůj, jehožs nosila, alleluja
vstal z mrtvých, Matičko milá, alleluja
3.
Jehožs mrtvého plakala, alleluja
vstal z mrtvých Kristus, tvá chvála, alleluja
4.
Tělo, jenž nahé viselo, alleluja
v rouše slávy se zaskvělo, alleluja.
5.
Rány jeho jsou zhojený, alleluja
skvělý co drahý kamení, alleluja
6.
Tvář prv bledá a zsinalá, alleluja
jako slunce blesk vydala, alleluja.
7.
Oči smrti zamračené, alleluja
jak hvězdy jsou osvícené, alleluja.
8.
Jeho tělo prv smrtedlné, alleluja
učiněno nesmrtedlné, alleluja.
9.
Již všecek milý a krásný, alleluja
více než slunce je jasný, alleluja.
10.
V té své slávě a jasnost, alleluja
zůstane až na věčnosti, alleluja.

11.
Radůj se z té slávy jeho, alleluja
přimluv se za nás u něho, alleluja.


Zpět na seznam skladeb

Ave Maria
A. Mazák (Cultus Harmonicus)

Ave Maria,
Gratia plena!
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus
et benedictus Fructus ventris tui
Iesus.
Sancta Maria,
Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.
Zdrávas Maria,
Milosti plná.
Pán s Tebou.
Požehnaná Tys mezi ženami
a požehnaný Plod života Tvého
Ježíš.
Svatá Maria,
Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.

Zpět na seznam skladeb

Píseň na den sv. Antonína Paduánského
J. J. Božan (Slavíček rájský)

1.
Valně všichni nebešťané
sem pospíchejte,
zvučně plesejte Křesťané,
Milost poznejte,
přivítejte Antonína,
Miláčka Božího Syna
jejž na rukou drží.
Pospíchejte brzy.

2.
Nebeské Ptactvo, Živlové
Píseň zpívejte,
napomáhejte žáčkové,
chválu vzdávejte.
Dvořané Boží, Anjelé
na čest svého Spasitele
s námi prozpěvůjte,
Antoně vítejte.
3.
Sem chvátejte Neduživí,
Lékaře máte.
Sem ztracených věcí chtiví
tak je shledejte.
Zde mrtví z mrtvých vstávají,
bloudící blud poznávají,
když to světlo svítí,
nic temnost neplatí.

9.
Nuž vemte Harfy, Cytary,
libý zvuk dejte.
Cymbaly, Lautny, Varhany
napomáhejte.
Bubny, Trouby i Hlasové
vydávejte zpěvy nové,
že Antonín svatý
s Bohem svým jest Svatý.

Amen.

Zpět na seznam skladeb

Vítání svatého Ducha do srdce
A. V. Michna z Otradovic (Svatoroční muzika)

1.
Vítej, nebeská holubičko
ej, v mé srdéčko
tobě hnízdečko
bude, milá holubičko,
přileť, vejdi v mé srdéčko.

2.
Vítej, vítej, mé potěšení
v mém zarmoucení,
mé polehčení.
Vinšovaný Duše svatý,
v sedmi darech přebohatý.
6.
Vzejde k tvé vůli a líbosti
oheň milosti,
i jatých ctností,
oheň tvého milování,
jenž temnost hříchův zahání.

7.
Při tom ohníčku hosti svému,
tobě, milému,
Duchu svatému,
láska přistrojí srdýčko,
bude tvůj pokrm brzičko.

3.
Ty jsi ten host nejpříjemnější,
můj nejmilejší,
můj nejkrásnější.
Navštěv mé srdce žádoucí,
vejdi v srdce láskou vroucí.

Amen.

Zpět na seznam skladeb

Loquebantur
J. M. Weingart

Loquebantur variis linguis apostoli
magnalia Dei,
alleluia.
Repleti sunt omnes Spiritu Sancto
et ceperunt loqui variis linguis,
magnalia Dei,
alleluia.
Gloria Parti et Filio
et Spiritui Sancto,
alleluia.
Apoštolové mluvili jinými jazyky
o velikých dílech Božích,
alleluia.
Všichni byli naplněni Duchem Svatým
a začali mluvit jinými jazyky,
o velikých dílech Božích,
alleluia.
Sláva Otci i Synu
i Duchu Svatému,
alleluia.

Zpět na seznam skladeb

O Sv. Františku Seraphickém, svět potupujícím
A. V. Michna z Otradovic (Svatoroční muzika)

1.
Když František, muž svatý
milováním Božím jatý
od života světského,
zboží pomíjitedlného
k svaté ctnosti přistupoval,
takto vroucím srdcem říkal:
"Ó, Bože můj a všecko!

3.
Měj se dobře, světská čest,
nejsi nežli podvod a lest,
lidské duše podvodíš,
od věčné slávy odvodíš.
Ach! nechci já tebe míti,
o věčnou slávu přijíti.
Měj se dobře, světská čest.

5.
Ježíši, tys milejší,
nad těla rozkoš líbější,
nad světskou čest vzáctnější,
nad všeliké zboží dražší.
Když Tě mám, milý Ježíši,
nestojím o celou říši,
ty jsi můj Bůh a všecko."
6.
To řka, světských marností
odřekl se na věčností,
chudobu zamiloval,
aby Krista následoval.
My již Františka svatého,
příkladem Krista chudého,
laskavě pozdravůjme.

7.
Zdráv buď, Františku svatý,
muži v ctnostech přebohatý,
Krista Pána ranami
okrášlený jak perlami.
Cherubíne v rozjímání,
serafíne v milování,
v těle pravý anděle.

8.
Františku, slúho Boží
pros Boha, ať v nás rozmnoží
dar své svaté milosti,
ať známe světa marnosti,
po rozkoší netoužíme,
jemu samému sloužíme
a nebe zasloužíme.

Zpět na seznam skladeb

Píseň o sv. Bartoloměji
V. K. Hollan Rovenský (CAPELLA REGIA MUSICALIS)

1.
Ouzká cesta do radosti
malá hrstka projde,
přidej Bože nám stálosti
ať jich víc tam dojde.
Musil i svou kůži dáti
aby se mohl probrati
Svatý Bartoloměj.

2.
Takliž on za své zásluhy
má sobě placeno?
Jaké na něm kdo vzal dluhy,
že mu tak vráceno (wraubeno)
Toť jest clo, jež měl složiti
chtěl-li tou cestou projíti
Svatý Bartoloměj.
3.
Darmoť jest, Cestu dalekou
před se Apoštol vzal.
Tíž musil složit všelikou
tehdy i kůži sňal.
Chtěl bez kůže v radost vjíti
než s kůží o ní přijíti
Svatý Bartoloměj.

6.
Kdež za nás orodovati
bude za své slouhy,
bychom spolu přebývati
mohli na čas dlouhý.
S ním se v nebi veselili
věčně věkův živi byli,
tak se stane. Amen.

Zpět na seznam skladeb

Staré včely
J. M. Weingart (text - J.Jirásko)

Staré včely - dělnice
tu na pískovcové dlažbě leží.
Lidé nevědí, po čem šlapou.

Píli směny půlroční
ocení jen anděl smrti blažené
svým úsměvem spanilým.

A pozváním na cestu
okřídleným tak dobře známou,
okřídleným dobře známou...

Text je inspirován babím létem na hospitálu Kuks ve Východních Čechách.


Zpět na seznam skladeb

Confundantur
A. Mazák (Žalm 119, Cultus Harmonicus)

Confundatur superbi quia injuste iniquitatem fecerunt.
confundatur superbi, ego autem in mandatis tuis exercebor,
ut non confundar in aeternum.
Ať dojdou zahanbení pyšní, neboť proti právu páchali nepravost.
Ať dojdou zahanbení pyšní, já však se dám cvičit ve tvých přikázáních,
abych nebyl zahanben navěky.


Zpět na seznam skladeb

Slunce za horu zapadá
J. J. Božan (Slavíček rájský)

1.
Slunce za horu zapadá,
noc mocí temnou k nám padá.
Kriste Světlo rač svítiti
nedej v temnostech blouditi.

2.
Budižť poděkováno, žes
skrz Anjely nás chránil dnes
od skod a nebezpečenství
z Božského milosrdenství.
3.
Odpusť což jsme hněvali tě
buďto zjevně neb skrytě,
nedej Duši v tom hynouti
přej v pokoji nám vstanouti.

4.
Na stráž Anjely své postav,
strachu pekelného nás zbav,
zruš velikou ďábelskou moc
a rač nám dáti dobrou noc.

Zpět na seznam skladeb